Rødhus, Strandfogdensvej 64 - orientering og tagform - dispensation fra Byplanvedtægt nr.1Find dispensation her.

Afgørelsen er annonceret d. 07. juni 2021. Klagefristen er 4 uger.